California (San Diego)
KBZT 94.9- 13 September 2012


KEGY 103.7 - 13 September 2012


KFMB-FM 100.7 - 4 July 2014


KGB-FM 101.5 - 9 September 2012


KHTS 93.3 - 7 July 2014


KIFM 98.1 - September 2012


KIFM 98.1 - 7 July 2014


KIOZ 105.3 - 13 September 2012


KKLQ-FM 106.5 - 15 July 1987


KMYI 94.1 - 4 July 2014


KPRI 102.1 - 13 September 2012


KSDO 102.9 - July 1987


KSON 97.3 - September 2012


KSSX 95.7 - 7 July 2014


XETRA-FM 91.1 - 10 September 2012


XHITZ-FM 90.3 - 10 September 2012


XHMORE-FM 98.9 - 9 September 2012


XHPRS 105.7 - 4 July 2014